ارتباط دختر و پسر به قصد شناخت یکدیگر و به نیت ازدواج یا …

آیکونآیکون
ارتباط دختر و پسر به قصد شناخت یکدیگر و به نیت ازدواج یا …

وعده ازدواج و بهانه شناخت خصوصیات رفتاری از مهمترین عواملی است که ارتباط بین دخترها و پسرها را در جامعه ما توجیه می کند. بخصوص دخترها که معمولاً با وعده ازدواج تن به دوستی می دهند.

ارتباط دختر و پسر به […]

ادامه این مطلب در لینک مقابل “)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: